حمیدرضا خیرآبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق اجرایی

مهندسی کامپیوتر