مینا خندان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)شهرسازی- طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ایعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده هنر و معماریعضو هیات علمی و مدیر گروه آموزشی کارشناسی شهرسازی و معماری داخلیپیمانیبورسیه دکتری۱