بابک خلیلی حداد

سوابق اجرایی

بیوشیمی بالینی

ساعات حضور

یکشنبه- چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته/