سمیرا خدیوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مدیریت محیط زیست

سوابق اجرایی

در صورتیکه فعالیت اجرایی دارید قید نمایید

عنوان سمت

میزان سابقه کاری

نوع استخدام

مرتبه

پایه فعلی

نوع همکاری

1- در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

 

 

 

 

 

 

2- در دانشگاه و یا سایر موسسات:

نام .............................................................

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  مهندسی محیط زیست
 • آلودگی های محیط زیست
 • آلودگی هوا
 •  اکولوژی عمومی
 • خاکشناسی عمومی
 • جامعه شناسی روستائی
 • ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست EIA
 • آموزش و ترویج منابع طبیعی و کشاورزی
 • آموزش مبانی کامپیوتر Windows XP, Word, PowerPoint
 • انسان و محیط زیست
 • رسم فنی
 • تنظیم شرایط محیطی (1)
 • پارکداری
 • مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی
 • آموزش عمومی مفاهیم محیط زیست
 • اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
 • زیست شناسی حفاظت
 • شناخت و حمایت محیط زیست
 • هوا و اقلیم شناسی
 • آموزش و مشارکت های مردمی در محیط زیست( مقطع دکترا)

 

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

داور مجله علوم و تکنولوژی

 

 

 

 

 • عضو انجمن حفظ محیط کوهستان از سال 1388 تا کنون
 • عضو انجمن متخصصان ارزیابی ایران از سال 1383 تاکنون
 • عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایران از سال 1380 تاکنون