پرستو خادمی آستانه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)برق-الکترونیک قدرتعلم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)برق- الکترونیک قدرتعلم و صنعت ایران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)برق- قدرت-الکترونیک قدرتدانشگاه محقق اردبیلی

سوابق اجرایی