پرستو خادمی آستانه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)برق-الکترونیک قدرتعلم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)برق- الکترونیک قدرتعلم و صنعت ایران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)برق- قدرت-الکترونیک قدرتدانشگاه محقق اردبیلی

سوابق اجرایی

در صورتیکه فعالیت اجرایی دارید قید نمایید

عنوان سمت

میزان سابقه کاری

نوع استخدام

مرتبه

پایه فعلی

نوع همکاری

1- در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

 

 

 

 

 

 

2- در دانشگاه و یا سایر موسسات:

نام .............................................................

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

فارغ التحصیل ممتاز مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس تخصصی الکترونیک:

  • مدار های الکتریکی
  • الکترونیک

دروس تخصصی قدرت

  • الکترونیک قدرت
  • الکترونیک صنعتی
  • ماشین
  • بررسی سیستم قدرت