لیلا جوکار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)ریاضی کاربرد در کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

کا مپیوتر