مریم جندقیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی کامپیوتر -نرم افزار دانشگاه آزاد
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
دکترای تخصصی(تنظیم نشده) مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد مرکز بومهن از سال 90 تا 94

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1