مریم جندقیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی کامپیوتر -نرم افزار دانشگاه آزاد
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
دکترای تخصصی(تنظیم نشده) مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی