علی جهان پولاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)ادبیات انگلیسی  کرج
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) ادبیات انگلیسی کرج
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات انگلیسیتهران مرکز

سوابق اجرایی

زبا ن و ادبیات انگلیسی