حسن رضازاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی عمرانعلم و صنعت ایران
کارشناسی ارشدمهندسی عمران-زلزلهصنعتی شریف