فریبا حنیفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد واحد رودهن
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد رودهن
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)علوم تربیتی -مدیریت آموزشیعلوم و تحقیقات تهران
دكتری حرفه ای(تنظیم نشده)--

سوابق اجرایی

علوم تربیتی

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان متون تخصصی علوم تربیتی در کلیه گرایش ها و همه دوره های تحصیلی دانشگاهی

 روش تحقیق در علوم تربیتی و زمینه های وابسته

 تئو ری های سازمان و مدیریت و مدیریت آموزشی

 بودجه   و مدیریت مالی

 اقتصاد آموزش و پرورش

 وارزشیابی آموزشی و تکنولوژی آموزشی پیشرفته و......

زبان متون تخصصی علوم تربیتی در کلیه گرایش ها و همه دوره های تحصیلی دانشگاهی

 روش تحقیق در علوم تربیتی و زمینه های وابسته

 تئو ری های سازمان و مدیریت و مدیریت آموزشی

 بودجه   و مدیریت مالی

 اقتصاد آموزش و پرورش

 وارزشیابی آموزشی و تکنولوژی آموزشی پیشرفته و......

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

روش تحقیق

دسازمان بهزیستی  تهران

آذر ماه 1390

مدیریت و اقتصاد

مدیر پنل

20

داخلی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

کنفرانی ملی کارآفرینی تعاون  و جهاد اقتصادی

دانشکاه آزاد نایین

آذر ماه 1390

مدیریت و اقتصاد

مدیر پنل

ملی

 

داور مجلات علمی و پژوهشی  برنامه ریزی در آموزش عالی

 

موسس انجمن بانوان رودهن

 متخصص علوم تربیتی در انجمن علمی مجتمع آموزشی مبین  و .....