مهرناز حالتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) ادبیات انگلیسیشهید بهشتی 
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)  ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی-واحد کرج

سوابق اجرایی

زبا ن و ادبیات انگلیسی