فاطمه حاجی سیدابوالقاسم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) مترجمی زبان انگلیسی آزاد اسلامی-واحد رودهن
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)آموزش زبان انگلیسی آزاد اسلامی-واحد گرمسار 
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)آموزش زبان انگلیسیمالایا

سوابق اجرایی

زبا ن و ادبیات انگلیسی