الهه حاجیها

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق اجرایی