الهه حاجیها

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق اجرایی

زبان و ادبیات فارسی

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عروض و قافیه- تاریخ ادبیات-نظامی -حافظ-گلستان-بوستان-تاریخ بیهقی-صائب

دروس تخصصی ارشد و کارشناسی