سعید حاجی قاسمعلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی عمراندانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی عمران سازهدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی عمران سازهدانشگاه صنعتی میر کبیر
دكتری حرفه ای(تنظیم نشده)مهندسی سازهUniversity of Nebraska

سوابق اجرایی