سعید حاجی قاسمعلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی عمراندانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی عمران سازهدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی عمران سازهدانشگاه صنعتی میر کبیر
دكتری حرفه ای(تنظیم نشده)مهندسی سازهUniversity of Nebraska

سوابق اجرایی

در صورتیکه فعالیت اجرایی دارید قید نمایید

عنوان سمت

میزان سابقه کاری

نوع استخدام

مرتبه

پایه فعلی

نوع همکاری

1- در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

رئیس دانشگده فنی و مهندسی

مدیر گروه عمران

یک سال و نیم

حدود هشت سال

 

 

 

 

2- در دانشگاه و یا سایر موسسات:

نام .............................................................

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکانیک مواد مرکب

روش اجزاء محدود

تحلیل سازه