محمدرضا حاج سیدهادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) زراعتدانشگاه تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زراعت - اکولوژی گیاهان زراعیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

کارشناس زراعت - معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای 1376 الی 1382

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی ایران - شاخه رودهن

عضو کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارآفرینی گیاهان دارویی، ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی:

زراعت نباتات صنعتی

اکولوژی کشاورزی

مبانی کشاورزی پایدار

کارشناسی ارشد:

اکولوژی گیاهان زراعی

روش تحقیق

اکولوژی تولید گیاهان زراعی

اکولوژی سیستم های زراعی

 

اکولوژی کشاورزی

اکولوژی گیاهان زراعی

روش تحقیق

زراعت نباتات صنعتی

مبانی کشاورزی پایدار

اکولوژی تولید گیاهان زراعی

کشاورزی اکولوژیک پایدار

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1