مسعود حقیقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)آموزش دبستان و پیش دبستان (علوم تربیتی)  دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مدیریت پرسنلی دانشگاه پونا
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت منابع انسانیدانشگاه پونا

سوابق اجرایی

علوم تربیتی