شراره حبیبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) رودهن
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مدیریت آموزشی رودهن
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)فلسفه تعلیم و تربیتعلوم تحقیقات

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

ایجادکارگاه آموزشی درزمینه فلسفه تعلیم وتربیت سال1388.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - ایجاد کارگاه آموزشی درزمینه فلسفه تعلیم وتربیت سال 1389.                      
 

_ ایجاد کارگاه آموزشی درزمینه فلسفه تعلیم وتربیت سال 1393.

                     

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل کارکاه آموزشی در زمینه فلسفه تعلیم وتربیت درسال های 88و89و93

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1