شراره حبیبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) رودهن
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مدیریت آموزشی رودهن
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)فلسفه تعلیم و تربیتعلوم تحقیقات

سوابق اجرایی

 

سوابق اداری :

 

- کارمند دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن ، بخش کامپیوتر، سال 1372 الی 1377.

- مسئول کامپیوتر در بخش امتحانات دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن ، سال 1374 الی 1377.

- مسؤل تنیس روی میز(اداره تربیت بدنی بومهن)ازتاریخ 1/1/85.

سوابق تدریس :

 

- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن از تاریخ 01/07/1377.

- استادیاردرگروه علوم تربیتی ازسال1385.

- استادراهنما، مشاور ، داور وناظر حدود500دانشجو.

 

داوری و تصیحیح انتقادی کتاب اساتید.

 

- ایجادکارگاه آموزشی درزمینه فلسفه تعلیم وتربیت درسال 88و89و93.

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فلسفه تعلیم وتربیت،کلیات فلسفه،مکاتب فلسفی،مکاتب فلسفی وآرای تربیتی،علم النفس،آموزش وپرورش تطبیقی،آموزش وپرورش تطبیقی پیشرفته،مطالعات تطبیقی در آموزش عالی ،روشهای تدریس پیشرفته ،آموزش بزرکسالان  وکلیه دروس فلسفی وتربیتی ومدیریتی وبرنامه ریزی وروانشناسی تربیتی..

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

ایجادکارگاه آموزشی درزمینه فلسفه تعلیم وتربیت سال1388.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - ایجاد کارگاه آموزشی درزمینه فلسفه تعلیم وتربیت سال 1389.                      
 

_ ایجاد کارگاه آموزشی درزمینه فلسفه تعلیم وتربیت سال 1393.

                     

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل کارکاه آموزشی در زمینه فلسفه تعلیم وتربیت درسال های 88و89و93

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1