فاطمه خانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی برق - بیوالکتریکدانشگاه علوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی برق - کنترلدانشگاه صنعت آب و برق (عباسپور)
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی برق - کنترلدانشگاه علوم و تحقیقات