نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۳۴۴ مورد.
حسن

حسن رضازاده

دانشکده فنی و مهندسی
حسن رضازاده
مربی -
hrezazadeh@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hrezazadeh/fa

محمدعلی

محمدعلی رمضان پور

دانشکده فنی و مهندسی
محمدعلی رمضان پور
استادیار -
ra.mohamad@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/ramezanpour/fa

سعیده

سعیده رمضانی ثانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سعیده رمضانی ثانی
استادیار -
ramezani@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/ramezani-sani/fa

محمدرسول روزبه

گروه معارف
محمدرسول روزبه
استادیار -
mrr@riau.ac.ir گروه معارف
-

http://faculty.riau.ac.ir/mrrouzbeh/fa

آرش

آرش روزبهانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آرش روزبهانی
استادیار -
aroozbahani@gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/roozbahani/fa

حسن زمانی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حسن زمانی
مربی -
www.roknikola@.yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/zamani/fa

غلامرضا زینلی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
غلامرضا زینلی
مربی -
Zeynali@riau.ac.ir (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/zeinali/fa

سیدشهاب الدین

سیدشهاب الدین ساداتی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سیدشهاب الدین ساداتی
مربی -
sh.sadati@riau.ac.ir دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sadati/fa

مهشید سالاری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهشید سالاری
مربی -
mahshidsalari@gmail.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/salari/fa

خدیجه سبط الشیخ انصاری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
خدیجه سبط الشیخ انصاری
مربی -
ansari_khadigeh@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sebtosheikh-ansari/fa

رزیتا سپهرنیا

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
رزیتا سپهرنیا
استادیار -
sepehrnia@riau.ac.ir دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sepehrnia/fa

سپیده

سپیده سپهری

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سپیده سپهری
استادیار -
sabooye_teshne00@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sepehri/fa

سیده شراره

سیده شراره سجادی کوچصفهانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سیده شراره سجادی کوچصفهانی
استادیار -
sajadi@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sajjadi-kouchesfahani/fa

احمدرضا

احمدرضا سرمدی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
احمدرضا سرمدی
مربی -
sarmadi_ahmadreza@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sarmady/fa

فرحناز سلیمانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فرحناز سلیمانی
استادیار -
fz_soleimani@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/soleimani/fa

فاطمه سمیعی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فاطمه سمیعی
استادیار -
fa_samiee@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/samiei/fa

سید جعفر سنگ سفیدی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سید جعفر سنگ سفیدی
مربی -
j_sangsefidi@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sangsefidi/fa

علیرضا

علیرضا سهرابیان مقدم

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علیرضا سهرابیان مقدم
مربی -
sohrabian_canoe@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/sohrabian-moghadam/fa