نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۳۷ مورد.
فریده

فریده دوکانه ای فرد

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
فریده دوکانه ای فرد
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/dokaneifard/fa

معصومه دولت آبادی

دکترای تخصصی
گروه معارف
معصومه دولت آبادی
استادیار دکترای تخصصی
- گروه معارف

http://faculty.riau.ac.ir/dolatabadi/fa

هدیه

هدیه دیباه

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
هدیه دیباه
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/dibah/fa

رشید

رشید ذوالفقاری زعفرانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
رشید ذوالفقاری زعفرانی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/zolfaghari-zafarani/fa

ابراهیم

ابراهیم ذوالقرنین

دانشکده فنی و مهندسی
ابراهیم ذوالقرنین
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/zolgharnein/fa

عباس

عباس راعی تبار

دانشکده فنی و مهندسی
عباس راعی تبار
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/raeitabar/fa

فهیمه رجبی راد

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فهیمه رجبی راد
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/rajabirad/fa

آرش

آرش رحمان

دانشکده فنی و مهندسی
آرش رحمان
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/a-rahman/fa

بتول رحمانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
بتول رحمانی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/rahmani/fa

طاهره

طاهره رزاق نیا کروئی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
طاهره رزاق نیا کروئی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/razzaghnia-karoui/fa

محمدرحیم رسولی آزاد

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محمدرحیم رسولی آزاد
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/rasouliazad/fa

معصومه

معصومه رشاد

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
معصومه رشاد
استادیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/reshad/fa

ذوالفقار

ذوالفقار رشیدی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
ذوالفقار رشیدی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/rashidi/fa

سیمین دخت

سیمین دخت رضاخانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
سیمین دخت رضاخانی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/rezakhani/fa

حسن

حسن رضازاده

دانشکده فنی و مهندسی
حسن رضازاده
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/hrezazadeh/fa

محمدعلی

محمدعلی رمضان پور

دانشکده فنی و مهندسی
محمدعلی رمضان پور
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/ramezanpour/fa

سعیده

سعیده رمضانی ثانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سعیده رمضانی ثانی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/ramezani-sani/fa

محمدرسول روزبه

گروه معارف
محمدرسول روزبه
استادیار -
- گروه معارف

http://faculty.riau.ac.ir/mrrouzbeh/fa