نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۳۶۷ مورد.
مینا

مینا خندان

مربی

دانشکده هنر و معماری

صابر خندان علمداری

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

یعقوب

یعقوب خوشرفتار

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

حمیدرضا

حمیدرضا خیرآبادی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

مریم دادگر

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

سید مهدی

سید مهدی دادگر

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

تورج

تورج دانشور

مربی

دانشکده هنر و معماری

رحیم داوری

مربی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

محمدتقی

محمدتقی درزی

دانشیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

سحر درنیانی

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

محمدرضا

محمدرضا درون پرور

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

احسان

احسان درویشان

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

علی

علی درویشی

مربی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

محمدهادی دهرویه

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

فریده

فریده دوکانه ای فرد

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

معصومه دولت آبادی

استادیار

گروه معارف

هدیه

هدیه دیباه

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

محمد

محمد ذاکری

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری