نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
مسعود

مسعود حقیقی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
مسعود حقیقی
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/haghighi/fa

سعید حقیقی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سعید حقیقی
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/s-haghighi/fa

فریبا

فریبا حنیفی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
فریبا حنیفی
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/hanifi/fa

پیام

پیام حیدری

دانشکده فنی و مهندسی
پیام حیدری
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/heidari/fa

علی خاتمی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علی خاتمی
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khatami/fa

پرستو

پرستو خادمی آستانه

دانشکده فنی و مهندسی
رقیه

رقیه خاقانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
رقیه خاقانی
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khaghani/fa

رضا خاکپور

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
رضا خاکپور
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khakpour/fa

فاطمه

فاطمه خانی

دانشکده فنی و مهندسی
فاطمه خانی
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/fkhani/fa

امید

امید خبیری

دانشکده هنر و معماری
امید خبیری
- دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khabiri/fa

مهدی خدادادی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهدی خدادادی
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/khodadadi/fa

نرگس خدایار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
نرگس خدایار
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khodayar/fa

سمیرا

سمیرا خدیوی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سمیرا خدیوی
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khadivi/fa

ابوطالب خراسانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
ابوطالب خراسانی
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khorasani/fa

فریبا خسروی نژاد

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فریبا خسروی نژاد
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khosravinejad/fa

سعید

سعید خلقتی

دانشکده فنی و مهندسی
سعید خلقتی
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/khelghati/fa

بابک خلیلی حداد

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
بابک خلیلی حداد
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khalili-haddad/fa

مینا

مینا خندان

دانشکده هنر و معماری
مینا خندان
- دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khandan/fa