نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۳۴۴ مورد.

رضا خاکپور

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
رضا خاکپور
استادیار -
reza_khkpour@Gmail.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khakpour/fa

امید

امید خبیری

دانشکده هنر و معماری
امید خبیری
استادیار -
khabiri74@gmail.com دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khabiri/fa

مهدی خدادادی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهدی خدادادی
مربی -
mehdi_khodadadi1968@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/khodadadi/fa

نرگس خدایار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
نرگس خدایار
مربی -
khodayar@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khodayar/fa

سمیرا

سمیرا خدیوی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سمیرا خدیوی
استادیار -
samira_khadivi@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khadivi/fa

فریبا خسروی نژاد

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فریبا خسروی نژاد
استادیار -
Fkhosravinegad@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khosravinejad/fa

سعید

سعید خلقتی

دانشکده فنی و مهندسی
سعید خلقتی
مربی -
saeidkhelghatai@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/khelghati/fa

بابک

بابک خلیلی حداد

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
بابک خلیلی حداد
استادیار دکترای تخصصی
babak.khalili.hadad@gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
۰۹۱۰۰۰۶۲۶۱۴

http://riau.academia.edu/BabakKhaliliHadad

گوگل اسکالر اسکوپوس
مینا

مینا خندان

دانشکده هنر و معماری
مینا خندان
مربی -
khandan@riau.ac.ir دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khandan/fa

صابر خندان علمداری

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
صابر خندان علمداری
استادیار -
sabersum@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/khandan-alamdari/fa

یعقوب

یعقوب خوشرفتار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
یعقوب خوشرفتار
مربی -
hkoshraftar_yaghoob@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khoshraftar/fa

حمیدرضا

حمیدرضا خیرآبادی

دانشکده فنی و مهندسی
حمیدرضا خیرآبادی
مربی -
hamidreza_kheirabadi@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/kheirabadi/fa

مریم دادگر

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم دادگر
استادیار -
maryam.dadgar2008@gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/dadgar/fa

سید مهدی

سید مهدی دادگر

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
سید مهدی دادگر
مربی کارشناسی ارشد
mdadgar2000@yahoo.comn دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/mdadgar/fa

تورج

تورج دانشور

دانشکده هنر و معماری
تورج دانشور
مربی -
touraj_daneshvar@gmail.com دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/daneshvar/fa

رحیم داوری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
رحیم داوری
مربی -
davari_rahim@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/davari/fa

محمدتقی

محمدتقی درزی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمدتقی درزی
دانشیار -
darzi_mohamadtaghi@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/darzi/fa

سحر درنیانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سحر درنیانی
استادیار -
sdorniani@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/dorniani/fa