نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۳۶۷ مورد.
لیلا

لیلا جوکار

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

احسان

احسان چراغی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

محمد

محمد چلاجور

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

علیرضا چناری

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

علی چیتگر

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

شادی حاج رسولیها

مربی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

محمدرضا

محمدرضا حاج سیدهادی

دانشیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

حسین

حسین حاجی رسولیها

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

فاطمه

فاطمه حاجی سیدابوالقاسم

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

سعید

سعید حاجی قاسمعلی

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

سعیده

سعیده حاجی قاسمی ازغندی

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

الهه

الهه حاجیها

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

مهرناز

مهرناز حالتی

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

شراره

شراره حبیبی

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

مریم

مریم حبیبی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

طاهره حسومی

مربی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

شیرین

شیرین حسین زاده گلسری

مربی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

حمیدرضا حسین شاهی

مربی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی