نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۴۱ مورد.

آزیتا ثوابی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
آزیتا ثوابی
مربی -
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/savabi/fa

حسین

حسین جدی مزرعه

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حسین جدی مزرعه
استادیار -
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/jeddi-mazrae/fa

مسعود

مسعود جعفری

دانشکده هنر و معماری
مسعود جعفری
استادیار -
دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/jafari/fa

مهرنوش جعفری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهرنوش جعفری
مربی -
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/m-jafari/fa

شرفعلی جلولی

گروه معارف
حسن

حسن جلیلی

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
حسن جلیلی
استادیار دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hjalili/fa

مریم

مریم جندقیان

دانشکده فنی و مهندسی
مریم جندقیان
مربی -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/jandaghian/fa

علی

علی جهان پولاد

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
علی جهان پولاد
مربی -
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/jahanpoulad/fa

پانته آ جهانگیر

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
پانته آ جهانگیر
استادیار -
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/jahangir/fa

لیلا

لیلا جوکار

دانشکده فنی و مهندسی
لیلا جوکار
مربی -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/jokar/fa

احسان

احسان چراغی

دانشکده فنی و مهندسی
احسان چراغی
مربی -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/cheraghi/fa

محمد

محمد چلاجور

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمد چلاجور
استادیار -
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/chalajour/fa

علیرضا چناری

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علیرضا چناری
استادیار -
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/chenari/fa

شادی حاج رسولیها

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شادی حاج رسولیها
مربی -
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajrasouliha/fa

محمدرضا

محمدرضا حاج سیدهادی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمدرضا حاج سیدهادی
دانشیار -
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/haj-seyedhadi/fa

حسین

حسین حاجی رسولیها

دانشکده فنی و مهندسی
حسین حاجی رسولیها
مربی -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajirasouliha/fa

فاطمه

فاطمه حاجی سیدابوالقاسم

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فاطمه حاجی سیدابوالقاسم
مربی -
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajiseyed-abolghasem/fa

سعید

سعید حاجی قاسمعلی

دانشکده فنی و مهندسی
سعید حاجی قاسمعلی
استادیار -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajighasemali/fa