نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۶۷ مورد.

تست تست

دانشیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

علیرضا

علیرضا تقدیری

استادیار

دانشکده هنر و معماری

اکبر توحیدلو

مربی

گروه معارف

محمدرضا

محمدرضا توسلی

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

محسن توکلی

دانشیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

شقایق توکلی دارستانی

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

مریم تیموری

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

مریم

مریم تیموریان سفیده خوان

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

مهرداد

مهرداد ثابت

استادیار

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

آزیتا ثوابی

مربی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

حسین

حسین جدی مزرعه

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

مسعود

مسعود جعفری

استادیار

دانشکده هنر و معماری

مهرنوش جعفری

مربی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

شرفعلی جلولی

مربی

گروه معارف

حسن

حسن جلیلی

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

مریم

مریم جندقیان

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

علی

علی جهان پولاد

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

پانته آ جهانگیر

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری