نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۳۶۵ مورد.

معصومه بهبودی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
معصومه بهبودی
استادیار -
mabeboodi@Gmail.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/behboudi/fa

سعید بهجتی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
سعید بهجتی
استادیار -
behjati@riau.ac.ir (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/behjati/fa

سهیلا

سهیلا بهرمندجوی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
سهیلا بهرمندجوی
مربی -
sbahremand@ymail.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/bahrehmandjooy/fa

داوود

داوود بهروز

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
داوود بهروز
مربی -
bahrouz_davoud@roudeniau.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/behrouz/fa

صفیه بهزادی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
صفیه بهزادی
استادیار -
safabehzadi@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/behzadi/fa

افسانه بوستان

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
افسانه بوستان
استادیار -
Afsaneh.boostan@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/boustan/fa

محمود

محمود بیات

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محمود بیات
استادیار دکترای تخصصی
mbayat@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/bayat/fa

آرمان بیت اللهی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آرمان بیت اللهی
استادیار -
arman.beitollahi@Gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/beitollahi/fa

کورش

کورش پارسا معین

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
کورش پارسا معین
استادیار -
koroushparsa@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/parsa-moein/fa

ویزایالتچومی

ویزایالتچومی پالین روسلین

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
ویزایالتچومی پالین روسلین
استادیار -
paliroslin_risayaltech@roudehe دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/paulin-roslin/fa

پرنوش

پرنوش پژوهش

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
پرنوش پژوهش
استادیار -
Pajuoheshp@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/pajouhesh/fa

ماهپاره

ماهپاره پوراحمدی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
ماهپاره پوراحمدی
استادیار -
Pourahmadi@riau.ac.ir دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/poorahmadi/fa

زهره

زهره پوستین چی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
زهره پوستین چی
استادیار -
Z_poustinchi@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/poustinchi/fa

سیاوش پیرزاده نهوجی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سیاوش پیرزاده نهوجی
مربی -
si_pirzad@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/pirzadeh-nahouji/fa

سهیلا

سهیلا پیرهادی تواندشتی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سهیلا پیرهادی تواندشتی
مربی -
pirhadi_toandishi_soheyla@roud دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/pirhadi-tavandashti/fa

بیتا تبریزیان

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
بیتا تبریزیان
استادیار -
bt.tabrizin@gmail.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/tabrizian/fa

نفیسه

نفیسه تخمه چی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
نفیسه تخمه چی
مربی آموزشیار -
nafiset@gmil.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/tokhmehchi/fa

تست تست

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
تست تست
دانشیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/ostad/fa