نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۳۶۷ مورد.
آزیتا

آزیتا بهبهانی نیا

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

معصومه بهبودی

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

سعید بهجتی

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

سهیلا

سهیلا بهرمندجوی

مربی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

داوود

داوود بهروز

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

صفیه بهزادی

استادیار

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

افسانه بوستان

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

محمود

محمود بیات

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

آرمان بیت اللهی

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

کورش

کورش پارسا معین

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

ویزایالتچومی

ویزایالتچومی پالین روسلین

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

پرنوش

پرنوش پژوهش

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

ماهپاره

ماهپاره پوراحمدی

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

زهره

زهره پوستین چی

استادیار

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

سیاوش پیرزاده نهوجی

مربی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

سهیلا

سهیلا پیرهادی تواندشتی

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

بیتا تبریزیان

استادیار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

نفیسه

نفیسه تخمه چی

مربی آموزشیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه