نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۳۳۴ مورد.
زهرا

زهرا فرهمند فر

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
زهرا فرهمند فر
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/farahmandfar/fa

اصغر فروع الدین عدل

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
اصغر فروع الدین عدل
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/froueddin-adl/fa

روزیتا فیض بخش

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
روزیتا فیض بخش
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/feizbakhsh/fa

محمدجواد

محمدجواد قائد محمدی

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
محمدجواد قائد محمدی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/ghaedmohammadi/fa

افشین

افشین قادری

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
افشین قادری
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/ghaderi/fa

کاملیا قایم علیزاده دلیر

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
کاملیا قایم علیزاده دلیر
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/ghaemalizadeh-dalir/fa

محمد

محمد قدیمی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد قدیمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/ghadimi/fa

مینا

مینا قربانی

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مینا قربانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://Ghorbani.faculty.riau.ac.ir

اشرف السادات گیتی قریشی

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
اشرف السادات گیتی قریشی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/ghoreishi/fa

حمیرا قزوینی نژاد

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
حمیرا قزوینی نژاد
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/ghazvininejad/fa

معصومه قلی بیگیان

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
معصومه قلی بیگیان
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/gholibeigian/fa

نجمه کارگرکامور

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
نجمه کارگرکامور
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/kargar-kamvar/fa

رضا

رضا کاظم پور

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
رضا کاظم پور
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/kazempour/fa

فریدون

فریدون کامران

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
فریدون کامران
استادیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/kamran/fa

گلسا کاویان

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
گلسا کاویان
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/kavian/fa

مهدی کرامت پور

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مهدی کرامت پور
مربی دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/keramatpour/fa

Google Scholar
مرتضی

مرتضی کردمدانلو

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
مرتضی کردمدانلو
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/kordmodanlou/fa

داود کرمی

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
داود کرمی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/karami/fa