نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
فرهاد

فرهاد صفی خانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
فرهاد صفی خانی
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/safikhani/fa

حسن

حسن صمدیار

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حسن صمدیار دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
۰۲۱۲۲۶۷۰۱۱۶

اندیشه

اندیشه صنیعی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
اندیشه صنیعی
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/saniei/fa

مژگان ضیائی بیدهندی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مژگان ضیائی بیدهندی
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/ziaee-bidhendi/fa

مهدی

مهدی ضیائی نسب

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مهدی ضیائی نسب
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/ziaeenasab/fa

ندا

ندا ضیابخش

دانشکده هنر و معماری
ندا ضیابخش
- دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/ziabakhsh/fa

افسانه طاهری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
افسانه طاهری
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/taheri/fa

محمود

محمود طاووسی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
محمود طاووسی
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/tavousi/fa

سید حسام الدین

سید حسام الدین طبیبیان

دانشکده هنر و معماری
سید حسام الدین طبیبیان
tabibian@riau.ac.ir دانشکده هنر و معماری
-

زهرا طهماسبی فرد

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
زهرا طهماسبی فرد
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/tahmasebifard/fa

امیر

امیر عابدین مقانکی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
امیر عابدین مقانکی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/abedin/fa

مسعود عارف نظری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مسعود عارف نظری
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/arefnazari/fa

علی

علی عارف نیا

دانشکده فنی و مهندسی
علی عارف نیا
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/arefnia/fa

رضا

رضا عاشقی

دانشکده فنی و مهندسی
رضا عاشقی
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/asheghi/fa

دلشاد

دلشاد عامری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
دلشاد عامری
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/amri/fa

محمد عباسلو

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محمد عباسلو
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/abbaslou/fa

حبیب الله

حبیب الله عباسی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
حبیب الله عباسی
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/abbasi/fa

فرشاد

فرشاد عباسی فرد

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فرشاد عباسی فرد
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/abbasifard/fa