نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۳۷۵ مورد.
داوود

داوود صداقت شایگان

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

بهرنگ صدیقی

استادیار

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

امیرپویا

امیرپویا صراف

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

فرهاد

فرهاد صفی خانی

مربی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

حسن

حسن صمدیار

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

اندیشه

اندیشه صنیعی

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

مژگان ضیائی بیدهندی

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

مهدی

مهدی ضیائی نسب

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

ندا

ندا ضیابخش

استادیار

دانشکده هنر و معماری

افسانه طاهری

مربی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

محمود

محمود طاووسی

استاد

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

سید حسام الدین

سید حسام الدین طبیبیان

مربی

دانشکده هنر و معماری

زهرا طهماسبی فرد

استادیار

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

امیر

امیر عابدین مقانکی

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

مسعود عارف نظری

استادیار

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

علی

علی عارف نیا

استادیار

دانشکده فنی و مهندسی

رضا

رضا عاشقی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

دلشاد

دلشاد عامری

مربی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی