نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۳۴۴ مورد.

محبوبه عبداللهی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محبوبه عبداللهی
مربی -
mahboobeabdolahi@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/abdollahi/fa

امیرحسین عبدالملکی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
امیرحسین عبدالملکی
مربی -
amirhosein_1651@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/abdolmaleki/fa

منصوره

منصوره عزیزی

گروه معارف
منصوره عزیزی
مربی -
azizi_mansooreh@yahoo.com گروه معارف
-

http://faculty.riau.ac.ir/azizi/fa

سعید

سعید عطابخش

دانشکده فنی و مهندسی
سعید عطابخش
مربی -
info@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/atabakhsh/fa

نازنین علاقه بند زاده

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
نازنین علاقه بند زاده
استادیار -
nazgol_zadeh@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/alaghebandzadeh/fa

زهرا علم

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
زهرا علم
مربی -
zahra_alam@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/alam/fa

امیر علی اصغری

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
امیر علی اصغری
مربی -
aliasghari_amir@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/aliasghari/fa

پاشا علی پور

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
پاشا علی پور
مربی -
alipour_pasha@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/alipour/fa

محمدهادی

محمدهادی علی زاده الیزئی

دانشکده فنی و مهندسی
محمدهادی علی زاده الیزئی
استادیار -
alizadeh.mh@riau.ac.ar دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/alizadeh-elizei/fa

ملیحه علی عسگری

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
ملیحه علی عسگری
استادیار -
ariyadokht@aut.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/aliasgari/fa

بهزاد علی گوهری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
بهزاد علی گوهری
مربی -
gohari.behzad@gmail.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/aligohari/fa

بابک

بابک علیاءدونیقی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
بابک علیاءدونیقی
مربی -
babakolia@gmail.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/oliadonighi/fa

مرجان عموخلیلی

گروه معارف
مرجان عموخلیلی
استادیار -
Amoukhalili@riau.ac.ir گروه معارف
-

http://faculty.riau.ac.ir/amoukhalili/fa

رامین عنایتی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
رامین عنایتی
استادیار -
r.enayati@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/enayati/fa

علی

علی عین علیلو

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
علی عین علیلو
استادیار دکترای تخصصی
alieynalilou@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/einalilou/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمد رضا

محمد رضا غلام زاده

دانشکده فنی و مهندسی
محمد رضا غلام زاده
مربی -
mr.gholamzadeh@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/gholamzadeh/fa

محمد

محمد فائض

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
محمد فائض
مربی -
mfaez@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/faez/fa

حمیدرضا

حمیدرضا فاتحی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حمیدرضا فاتحی
مربی -
fatehi110@gmail.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/fatehi/fa