نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۳۶۵ مورد.

سیدمجتبی شیرازی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
سیدمجتبی شیرازی
استادیار -
shirazi_mojtaba@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/s-shirazi/fa

منصوره

منصوره شیرازی

دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
منصوره شیرازی
استادیار دکترای تخصصی
shirazi_1998@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/m-shirazi/fa

بهارک شیرزادکبریاء

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
بهارک شیرزادکبریاء
استادیار -
bsherzad86@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shirzad-kebria/fa

سوسن صابر

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
سوسن صابر
استادیار -
sus.saber@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/saber/fa

افسانه

افسانه صابرگرکانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
افسانه صابرگرکانی
مربی -
saberi_afsane@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/saber-garakani/fa

هائیده صابری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
هائیده صابری
استادیار -
hayedesaberi@gmail.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/saberi/fa

نسرین صابری اصفهانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
نسرین صابری اصفهانی
مربی -
saberiesfahani@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/saberi-isfahani/fa

زهرا

زهرا صادقی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
زهرا صادقی
استادیار -
z.sadeghi2006@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sadeghi-chamazakti/fa

منیژه صادقی بنیس

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
منیژه صادقی بنیس
مربی -
dadeghi_manijeh@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sadeghi-banis/fa

سهیلا صادقیان مطلق

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سهیلا صادقیان مطلق
مربی -
s.sadeghian@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sadeghian-motlagh/fa

بهرام

بهرام صالح نیا

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
بهرام صالح نیا
مربی -
bsalehnia@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/salehnia/fa

مهدی صالحی

گروه معارف
مهدی صالحی
مربی -
salehi_mehdi@yahoo.com گروه معارف
-

http://faculty.riau.ac.ir/salehi/fa

سپیده

سپیده صداقت

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
سپیده صداقت
مربی -
sedaghat_sepideh@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/sedaghat/fa

داوود

داوود صداقت شایگان

دانشکده فنی و مهندسی
داوود صداقت شایگان
مربی -
dshayegan@hotmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sedaghat-shaigan/fa

بهرنگ صدیقی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
بهرنگ صدیقی
استادیار -
behsad1@gmail.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sedighi/fa

امیرپویا

امیرپویا صراف

دانشکده فنی و مهندسی
امیرپویا صراف
استادیار -
sarraf@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sarraf/fa

فرهاد

فرهاد صفی خانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
فرهاد صفی خانی
مربی -
safikhani.farhad@gmail.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/safikhani/fa

حسن

حسن صمدیار

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حسن صمدیار
استادیار دکترای تخصصی
hasansamadyar@gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
۰۲۱۲۲۶۷۰۱۱۶