نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۳۳۴ مورد.

قاسم شیرازی

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
قاسم شیرازی
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/shirazi/fa

سیدمجتبی شیرازی

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
سیدمجتبی شیرازی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/s-shirazi/fa

منصوره

منصوره شیرازی

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
منصوره شیرازی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/m-shirazi/fa

افسانه

افسانه صابرگرکانی

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
افسانه صابرگرکانی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/saber-garakani/fa

هائیده صابری

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
هائیده صابری
استادیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/saberi/fa

نسرین صابری اصفهانی

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
نسرین صابری اصفهانی
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/saberi-isfahani/fa

زهرا

زهرا صادقی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
زهرا صادقی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/sadeghi-chamazakti/fa

منیژه صادقی بنیس

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
منیژه صادقی بنیس
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/sadeghi-banis/fa

سهیلا صادقیان مطلق

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سهیلا صادقیان مطلق
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/sadeghian-motlagh/fa

بهرام

بهرام صالح نیا

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
بهرام صالح نیا
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/salehnia/fa

مهدی صالحی

مربی
گروه معارف
مهدی صالحی
مربی -
- گروه معارف

http://faculty.riau.ac.ir/salehi/fa

سپیده

سپیده صداقت

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
سپیده صداقت
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/sedaghat/fa

داوود

داوود صداقت شایگان

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
داوود صداقت شایگان
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/sedaghat-shaigan/fa

بهرنگ صدیقی

استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
بهرنگ صدیقی
استادیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/sedighi/fa

امیرپویا

امیرپویا صراف

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
امیرپویا صراف
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/sarraf/fa

فرهاد

فرهاد صفی خانی

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
فرهاد صفی خانی
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/safikhani/fa

حسن صمدیار

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حسن صمدیار
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۲۲۶۷۰۱۱۶ دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/samadyar/fa

Google Scholar
اندیشه

اندیشه صنیعی

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
اندیشه صنیعی
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

http://faculty.riau.ac.ir/saniei/fa