نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
حسن پاشا

حسن پاشا شریفی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حسن پاشا شریفی
استاد -
hpssr@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sharifi/fa

اصغر شریفی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
اصغر شریفی
استادیار -
drasharifi@gmail.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shafiee/fa

نسترن شریفی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
نسترن شریفی
دانشیار -
nsharifi@riau.ac.ir دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/nsharifi/fa

موسی

موسی شعبانپورالمشیری

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
موسی شعبانپورالمشیری
مربی -
shabanpoor_moosa@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shabanpour-alamshiri/fa

عباس

عباس شعبانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
عباس شعبانی
استادیار -
shabani1362@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shabani/fa

عبدالله شفیع آبادی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
عبدالله شفیع آبادی
استاد -
shafiabadi_abdollah@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shafiabadi/fa

سید محمد مهدی

سید محمد مهدی شفیعی

دانشکده فنی و مهندسی
سید محمد مهدی شفیعی
استادیار -
Smm_shafiee@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/shafiei/fa

زهرا شفیعی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
زهرا شفیعی
استادیار -
z-shafiee@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

لیلا شفیعی دستجردی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
لیلا شفیعی دستجردی
استادیار -
shafiei@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/shafiee-dastjerdi/fa

شهاب الدین

شهاب الدین شکری

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شهاب الدین شکری
استادیار -
shokri@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/s-shokri/fa

کاوه

کاوه شکوهی دهکردی

دانشکده هنر و معماری
کاوه شکوهی دهکردی
استادیار -
kshokoohi@riau.ac.ir دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shokoohi-dehkordi/fa

آرزو شمالی اسکویی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
آرزو شمالی اسکویی
مربی -
arezoooskoei@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/shomali-oskoei/fa

ویدا شنتیاء

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
ویدا شنتیاء
مربی -
vidashntia@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/shantia/fa

سمیه

سمیه شهبا

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
سمیه شهبا
استادیار -
shahba@riau.ac.ir (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shahba/fa

شبنم شهبازی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شبنم شهبازی
استادیار -
hm_shahbazi@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/shahbazi/fa

حسن

حسن شهرکی پور

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
حسن شهرکی پور
دانشیار -
dr_shahraki@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shahrakipour/fa

حسن

حسن شیخی

دانشکده هنر و معماری
حسن شیخی
مربی -
hassan_sheikhi@yahoo.com دانشکده هنر و معماری
-

قاسم شیرازی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
قاسم شیرازی
مربی -
shirazi_ghasem@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shirazi/fa