نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۳۷ مورد.

علیرضا شادجوبجارکلی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
علیرضا شادجوبجارکلی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/shadjou-bejarkali/fa

سیدعبدالهادی

سیدعبدالهادی شبیری نژاد

دانشکده هنر و معماری
سیدعبدالهادی شبیری نژاد
استادیار -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/shobeirinejad/fa

احمد شجاع

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
احمد شجاع
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/shoja/fa

حسن پاشا

حسن پاشا شریفی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حسن پاشا شریفی
استاد -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/sharifi/fa

اصغر شریفی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
اصغر شریفی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/shafiee/fa

نسترن شریفی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
نسترن شریفی
دانشیار -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/nsharifi/fa

موسی

موسی شعبانپورالمشیری

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
موسی شعبانپورالمشیری
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/shabanpour-alamshiri/fa

عباس

عباس شعبانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
عباس شعبانی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/shabani/fa

عبدالله شفیع آبادی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
عبدالله شفیع آبادی
استاد -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/shafiabadi/fa

سید محمد مهدی

سید محمد مهدی شفیعی

دانشکده فنی و مهندسی
سید محمد مهدی شفیعی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/shafiei/fa

لیلا شفیعی دستجردی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
لیلا شفیعی دستجردی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/shafiee-dastjerdi/fa

شهاب الدین

شهاب الدین شکری

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شهاب الدین شکری
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/s-shokri/fa

کاوه

کاوه شکوهی دهکردی

دکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماری
کاوه شکوهی دهکردی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/shokoohi-dehkordi/fa

گوگل اسکالر

آرزو شمالی اسکویی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
آرزو شمالی اسکویی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/shomali-oskoei/fa

ویدا شنتیاء

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
ویدا شنتیاء
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/shantia/fa

شبنم شهبازی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شبنم شهبازی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/shahbazi/fa

حسن

حسن شهرکی پور

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
حسن شهرکی پور
دانشیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/shahrakipour/fa

حسن

حسن شیخی

دانشکده هنر و معماری
حسن شیخی
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/sheikhi/fa