نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۴۲ مورد.
شیوا

شیوا سیدعرفانی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
شیوا سیدعرفانی
استادیار -
eerfani_shiva@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/seyed-erfani/fa

راضیه

راضیه سیستانی نژاد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
راضیه سیستانی نژاد
مربی دکترای تخصصی
r.sistani@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sistaninejad/fa

علیرضا شادجوبجارکلی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
علیرضا شادجوبجارکلی
مربی -
shadjoo_alireza@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/shadjou-bejarkali/fa

سیدعبدالهادی

سیدعبدالهادی شبیری نژاد

دانشکده هنر و معماری
سیدعبدالهادی شبیری نژاد
استادیار -
shobeirinejad@gmail.com دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shobeirinejad/fa

احمد شجاع

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
احمد شجاع
استادیار -
ahmadshoja2007@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/shoja/fa

حسن پاشا

حسن پاشا شریفی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حسن پاشا شریفی
استاد -
hpssr@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sharifi/fa

اصغر شریفی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
اصغر شریفی
استادیار -
drasharifi@gmail.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shafiee/fa

نسترن شریفی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
نسترن شریفی
دانشیار -
nsharifi@riau.ac.ir دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/nsharifi/fa

موسی

موسی شعبانپورالمشیری

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
موسی شعبانپورالمشیری
مربی -
shabanpoor_moosa@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shabanpour-alamshiri/fa

عباس

عباس شعبانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
عباس شعبانی
استادیار -
shabani1362@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shabani/fa

عبدالله شفیع آبادی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
عبدالله شفیع آبادی
استاد -
shafiabadi_abdollah@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shafiabadi/fa

سید محمد مهدی

سید محمد مهدی شفیعی

دانشکده فنی و مهندسی
سید محمد مهدی شفیعی
استادیار -
Smm_shafiee@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/shafiei/fa

لیلا شفیعی دستجردی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
لیلا شفیعی دستجردی
استادیار -
shafiei@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/shafiee-dastjerdi/fa

شهاب الدین

شهاب الدین شکری

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شهاب الدین شکری
استادیار -
shokri@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/s-shokri/fa

کاوه

کاوه شکوهی دهکردی

دانشکده هنر و معماری
کاوه شکوهی دهکردی
استادیار -
kshokoohi@riau.ac.ir دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shokoohi-dehkordi/fa

آرزو شمالی اسکویی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
آرزو شمالی اسکویی
مربی -
arezoooskoei@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/shomali-oskoei/fa

ویدا شنتیاء

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
ویدا شنتیاء
مربی -
vidashntia@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/shantia/fa

شبنم شهبازی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شبنم شهبازی
استادیار -
hm_shahbazi@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/shahbazi/fa