نمایش ۱۶۳ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.

مهشید سالاری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهشید سالاری
مربی -
mahshidsalari@gmail.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/salari/fa

خدیجه سبط الشیخ انصاری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
خدیجه سبط الشیخ انصاری
مربی -
ansari_khadigeh@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sebtosheikh-ansari/fa

رزیتا سپهرنیا

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
رزیتا سپهرنیا
استادیار -
sepehrnia@riau.ac.ir دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sepehrnia/fa

سپیده

سپیده سپهری

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سپیده سپهری
استادیار -
sabooye_teshne00@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sepehri/fa

سیده شراره

سیده شراره سجادی کوچصفهانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سیده شراره سجادی کوچصفهانی
استادیار -
sajadi@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sajjadi-kouchesfahani/fa

احمدرضا

احمدرضا سرمدی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
احمدرضا سرمدی
مربی -
sarmadi_ahmadreza@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sarmady/fa

علیرضا

علیرضا سروش

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
علیرضا سروش
استادیار -
a.soroush57@gmil.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/soroush/fa

فرحناز سلیمانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فرحناز سلیمانی
استادیار -
fz_soleimani@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/soleimani/fa

فاطمه سمیعی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فاطمه سمیعی
استادیار -
fa_samiee@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/samiei/fa

سید جعفر سنگ سفیدی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سید جعفر سنگ سفیدی
مربی -
j_sangsefidi@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sangsefidi/fa

علیرضا

علیرضا سهرابیان مقدم

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علیرضا سهرابیان مقدم
مربی -
sohrabian_canoe@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/sohrabian-moghadam/fa

شمسی سیاح خبیصی

گروه معارف
شمسی سیاح خبیصی
مربی -
sayah_dhamsi@yahoo.com گروه معارف
-

http://faculty.riau.ac.ir/sayah-khabisi/fa

نیمتاج سیاح سیاری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
نیمتاج سیاح سیاری
مربی -
sayah_mimtag@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sayah-sayari/fa

شیوا

شیوا سیدعرفانی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
شیوا سیدعرفانی
استادیار -
eerfani_shiva@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/seyed-erfani/fa

راضیه

راضیه سیستانی نژاد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
راضیه سیستانی نژاد
مربی دکترای تخصصی
r.sistani@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

علیرضا شادجوبجارکلی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
علیرضا شادجوبجارکلی
مربی -
shadjoo_alireza@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/shadjou-bejarkali/fa

سیدعبدالهادی

سیدعبدالهادی شبیری نژاد

دانشکده هنر و معماری
سیدعبدالهادی شبیری نژاد
استادیار -
shobeirinejad@gmail.com دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shobeirinejad/fa

احمد شجاع

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
احمد شجاع
استادیار -
ahmadshoja2007@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/shoja/fa