فیلتر شده بر اساس : دانشکده هنر و معماری
نمایش ۱۹ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.

مینا موهبتی

دانشکده هنر و معماری
مینا موهبتی
مربی -
mouhebati.mina@gmail.com دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/mouhebati/fa

رخساره

رخساره میرکریمی

دانشکده هنر و معماری
رخساره میرکریمی
مربی -
rokh2364@yahoo.com دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/mirkarimi/fa

رضا

رضا نقدبیشی

دکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماری
رضا نقدبیشی
استادیار دکترای تخصصی
reza.naghdbishi@gmail.com دانشکده هنر و معماری
-

گوگل اسکالر
هما

هما هدایت

دانشکده هنر و معماری
هما هدایت
استادیار -
hedayat@riau.ac.ir دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/hedayat/fa