فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۵ مورد.
امیرپویا

امیرپویا صراف

دانشکده فنی و مهندسی
امیرپویا صراف
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sarraf/fa

امیر

امیر عابدین مقانکی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
امیر عابدین مقانکی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/abedin/fa

علی

علی عارف نیا

دانشکده فنی و مهندسی
علی عارف نیا
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/arefnia/fa

رضا

رضا عاشقی

دانشکده فنی و مهندسی
رضا عاشقی
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/asheghi/fa

سعید

سعید عطابخش

دانشکده فنی و مهندسی
سعید عطابخش
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/atabakhsh/fa

محمد رضا

محمد رضا غلام زاده

دانشکده فنی و مهندسی
زهرا

زهرا فرهمند فر

دانشکده فنی و مهندسی
زهرا فرهمند فر
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/farahmandfar/fa

محمد

محمد قدیمی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محمد قدیمی دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
۰۲۱۷۶۵۰۹۴۰۵

روزبه

روزبه کریمی یزدی

دانشکده فنی و مهندسی
مهران

مهران کمپانی

دانشکده فنی و مهندسی
مهران کمپانی
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/company/fa

امیرهمایون

امیرهمایون کوثریه

دانشکده فنی و مهندسی
غلامرضا

غلامرضا لگزیان

دانشکده فنی و مهندسی
غلامرضا لگزیان
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/legzian/fa

مونا

مونا مرادی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
مونا مرادی دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
-

گوگل اسکالر
کامیار

کامیار مهران ضمیر

دانشکده فنی و مهندسی
حمید رضا

حمید رضا میرزایی

دانشکده فنی و مهندسی
محسن

محسن نازک تبار

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محسن نازک تبار دکترای تخصصی
Nazaktabar77@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

هادی

هادی نصیری وطن

دانشکده فنی و مهندسی
هادی نصیری وطن
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/nasiri-vatan/fa