فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۳۷ تا ۵۲ مورد از کل ۵۲ مورد.
رضا

رضا عاشقی

دانشکده فنی و مهندسی
رضا عاشقی
مربی -
asheghi_9@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/asheghi/fa

سعید

سعید عطابخش

دانشکده فنی و مهندسی
سعید عطابخش
مربی -
info@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/atabakhsh/fa

محمدهادی

محمدهادی علی زاده الیزئی

دانشکده فنی و مهندسی
محمدهادی علی زاده الیزئی
استادیار -
alizadeh.mh@riau.ac.ar دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/alizadeh-elizei/fa

محمد رضا

محمد رضا غلام زاده

دانشکده فنی و مهندسی
محمد رضا غلام زاده
مربی -
mr.gholamzadeh@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/gholamzadeh/fa

زهرا

زهرا فرهمند فر

دانشکده فنی و مهندسی
زهرا فرهمند فر
مربی -
marQee@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/farahmandfar/fa

محمد

محمد قدیمی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محمد قدیمی
استادیار دکترای تخصصی
m_ghadimi_1353@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/ghadimi/fa

روزبه

روزبه کریمی یزدی

دانشکده فنی و مهندسی
روزبه کریمی یزدی
مربی -
karimiyazdi@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/karimi-yazdi/fa

مهران

مهران کمپانی

دانشکده فنی و مهندسی
مهران کمپانی
مربی -
mehcompeny@hatmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/company/fa

امیرهمایون

امیرهمایون کوثریه

دانشکده فنی و مهندسی
امیرهمایون کوثریه
مربی -
ah.kosarieh@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/kosarieh/fa

غلامرضا

غلامرضا لگزیان

دانشکده فنی و مهندسی
غلامرضا لگزیان
مربی -
ghlegzian@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/legzian/fa

مونا

مونا مرادی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
مونا مرادی
استادیار دکترای تخصصی
mo.moradi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/moradi/fa

گوگل اسکالر
کامیار

کامیار مهران ضمیر

دانشکده فنی و مهندسی
کامیار مهران ضمیر
مربی -
k.mehranzamir@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/mehranzamir/fa

حمید رضا

حمید رضا میرزایی

دانشکده فنی و مهندسی
حمید رضا میرزایی
استادیار -
hamidreza.mirzari86@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/h-mirzaei/fa

محسن

محسن نازک تبار

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محسن نازک تبار
استادیار دکترای تخصصی
Nazaktabar77@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/nazoktabar/fa

هادی

هادی نصیری وطن

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
هادی نصیری وطن
مربی کارشناسی ارشد
h.nasirivatan@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/nasiri-vatan/fa

امیر

امیر نهاوندی

دانشکده فنی و مهندسی
امیر نهاوندی
استادیار -
a_nahavandi_mchn@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/nahavandi/fa