فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۳ مورد.
سعید

سعید حاجی قاسمعلی

دانشکده فنی و مهندسی
سعید حاجی قاسمعلی
استادیار -
hajighasemali@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajighasemali/fa

مریم

مریم حبیبی

دانشکده فنی و مهندسی
مریم حبیبی
مربی -
m.habibee@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/m-habibi/fa

پیام

پیام حیدری

دانشکده فنی و مهندسی
پیام حیدری
استادیار -
pheydari@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/heidari/fa

پرستو

پرستو خادمی آستانه

دانشکده فنی و مهندسی
پرستو خادمی آستانه
مربی -
khademi-astaneh@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/khademi-astaneh/fa

سعید

سعید خلقتی

دانشکده فنی و مهندسی
سعید خلقتی
مربی -
saeidkhelghatai@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/khelghati/fa

حمیدرضا

حمیدرضا خیرآبادی

دانشکده فنی و مهندسی
حمیدرضا خیرآبادی
مربی -
hamidreza_kheirabadi@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/kheirabadi/fa

سید مهدی

سید مهدی دادگر

کارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسی
سید مهدی دادگر
مربی کارشناسی ارشد
mdadgar2000@yahoo.comn دانشکده فنی و مهندسی
-

محمدرضا

محمدرضا درون پرور

دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا درون پرور
استادیار -
re_dr7@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/darounparvar/fa

احسان

احسان درویشان

دانشکده فنی و مهندسی
احسان درویشان
استادیار -
darvishan@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/darvishan/fa

ابراهیم

ابراهیم ذوالقرنین

دانشکده فنی و مهندسی
ابراهیم ذوالقرنین
استادیار -
ezolgharnein@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/zolgharnein/fa

عباس

عباس راعی تبار

دانشکده فنی و مهندسی
عباس راعی تبار
مربی -
raeitabar@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/raeitabar/fa

آرش

آرش رحمان

دانشکده فنی و مهندسی
آرش رحمان
استادیار -
arashrahman@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/a-rahman/fa

حسن

حسن رضازاده

دانشکده فنی و مهندسی
حسن رضازاده
مربی -
hrezazadeh@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

محمدعلی

محمدعلی رمضان پور

دانشکده فنی و مهندسی
محمدعلی رمضان پور
استادیار -
ra.mohamad@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/ramezanpour/fa

راضیه

راضیه سیستانی نژاد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
راضیه سیستانی نژاد
مربی دکترای تخصصی
r.sistani@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

سید محمد مهدی

سید محمد مهدی شفیعی

دانشکده فنی و مهندسی
سید محمد مهدی شفیعی
استادیار -
Smm_shafiee@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/shafiei/fa

داوود

داوود صداقت شایگان

دانشکده فنی و مهندسی
داوود صداقت شایگان
مربی -
dshayegan@hotmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sedaghat-shaigan/fa

امیرپویا

امیرپویا صراف

دانشکده فنی و مهندسی
امیرپویا صراف
استادیار -
sarraf@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sarraf/fa