فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۲ مورد.
محسن

محسن آدابی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محسن آدابی
استادیار دکترای تخصصی
m_adabi@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/adabi/fa

ساسان

ساسان آزاد

دانشکده فنی و مهندسی
ساسان آزاد
مربی -
sas_az@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/azad/fa

امید

امید آقا لطیفی

دانشکده فنی و مهندسی
امید آقا لطیفی
مربی -
omidlatifi@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/aghalatifi/fa

حسن

حسن احمدی

دانشکده فنی و مهندسی
حسن احمدی
استادیار -
hgahmadi@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/ahmadi/fa

غزاله

غزاله اسلامی

دانشکده فنی و مهندسی
غزاله اسلامی
مربی -
ghazaleh97@yahoo.co.uk.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/g-eslami/fa

رضا

رضا اسمعیل آبادی

دانشکده فنی و مهندسی
رضا اسمعیل آبادی
مربی -
Reza_1350@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/esmaeelabadi/fa

سیدمحمد

سیدمحمد اشرفی

دانشکده فنی و مهندسی
سیدمحمد اشرفی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/ashrafi/fa

میرشهریار

میرشهریار امامی

دانشکده فنی و مهندسی
میرشهریار امامی
استادیار -
mshemami@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/m-emami/fa

علی اصغر

علی اصغر امیر کاردوست

دانشکده فنی و مهندسی
علی اصغر امیر کاردوست
مربی -
kardoost@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/amirkardoust/fa

بابک

بابک امین نژاد

دانشکده فنی و مهندسی
بابک امین نژاد
استادیار -
aminnejad@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/aminnejad/fa

عباس

عباس بابایی

دانشکده فنی و مهندسی
عباس بابایی
استادیار -
babae@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/babae/fa

محمود

محمود بیات

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محمود بیات
استادیار دکترای تخصصی
mbayat@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/bayat/fa

محمدرضا

محمدرضا توسلی

دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا توسلی
استادیار -
mreza92@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/tavassoli/fa

حسن

حسن جلیلی

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
حسن جلیلی
استادیار دکتری
h.jalili@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hjalili/fa

مریم

مریم جندقیان

دانشکده فنی و مهندسی
مریم جندقیان
مربی -
mm.jandaghian@ gmial.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/jandaghian/fa

لیلا

لیلا جوکار

دانشکده فنی و مهندسی
لیلا جوکار
مربی -
jokar_leila@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/jokar/fa

احسان

احسان چراغی

دانشکده فنی و مهندسی
احسان چراغی
مربی -
cheraghi ehsan@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/cheraghi/fa

حسین

حسین حاجی رسولیها

دانشکده فنی و مهندسی
حسین حاجی رسولیها
مربی -
hajrasooliha_hossein@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajirasouliha/fa