نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۹۰ مورد.

سیدتقی آذرخش

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
سیدتقی آذرخش
مربی -
azarakh_taghi@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/azarakhsh/fa

کیومرث

کیومرث آریا

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
کیومرث آریا
استادیار -
kiumarsarya@hotmail.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/aria/fa

علاء الدین اعتماداهری

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علاء الدین اعتماداهری
استادیار -
etemad ahari_alaedin@roudeniau (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/etemadahari/fa

لیلا افشار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
لیلا افشار
مربی -
afshar@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/afshar/fa

صغری افکانه

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
صغری افکانه
مربی -
www.Afkaneh@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/afkaneh/fa

محمد

محمد امری اسرمی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محمد امری اسرمی
مربی -
asrami@riau.ac.ir (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/amri-asrami/fa

میترا ایازی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
میترا ایازی
دانشیار -
mitra ayazi@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/ayazi/fa

محمدنقی ایمانی گله پردسری

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محمدنقی ایمانی گله پردسری
استادیار -
Imani1348@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/imani-gallehpardsari/fa

اکبر باقری

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
اکبر باقری
استادیار -
parsabagheri20@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/a-bagheri/fa

طیبه بنی اسدی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
طیبه بنی اسدی
مربی -
asadi_m84@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/baniasadi/fa

پریناز بنی سی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
پریناز بنی سی
استادیار -
p_banisi@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/banisi/fa

معصومه بهبودی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
معصومه بهبودی
استادیار -
mabeboodi@Gmail.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/behboudi/fa

سعید بهجتی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
سعید بهجتی
استادیار -
behjati@riau.ac.ir (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/behjati/fa

افسانه بوستان

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
افسانه بوستان
استادیار -
Afsaneh.boostan@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/boustan/fa

کورش

کورش پارسا معین

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
کورش پارسا معین
استادیار -
koroushparsa@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/parsa-moein/fa

بیتا تبریزیان

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
بیتا تبریزیان
استادیار -
bt.tabrizin@gmail.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/tabrizian/fa

تست تست

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
تست تست
دانشیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/ostad/fa

محسن

محسن توکلی

دکترای تخصصی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محسن توکلی
دانشیار دکترای تخصصی
tavakoli@riau.ac.ir (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-