نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۴ مورد.

حبیب الله آقابخشی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حبیب الله آقابخشی
دانشیار -
aghabakhshi_habibolah@yahoo.co دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/aghabakhshi/fa

خدیجه

خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
خدیجه ابوالمعالی الحسینی
دانشیار -
abolmaalialhoseyni@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/abolmaali/fa

اکرم انصاری مقدم

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
اکرم انصاری مقدم
مربی -
ansarimoghadam@riau.ac.ir دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/ansarimoghadam/fa

محمدرضا

محمدرضا ایمانی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
محمدرضا ایمانی
مربی -
m.imani@riau.ac.ir دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/imani/fa

نرگس

نرگس باباخانی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
نرگس باباخانی
استادیار -
babakhani@irau.ac.ir دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/babakhani/fa

نسرین باقری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
نسرین باقری
استادیار -
bagheri.nas@gmail.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/bagheri/fa

حسین بزرگ نژاد

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حسین بزرگ نژاد
استادیار -
bozorg44@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/bozorgnejad/fa

سیمین بشردوست

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
سیمین بشردوست
استادیار -
si bashardust@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/bashardoust/fa

فریبا بشردوست تجلی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
فریبا بشردوست تجلی
مربی -
fbt66@hatmail.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/bashardoust-tajali/fa

علی بقائی سرابی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
علی بقائی سرابی
استادیار -
abaghaei@riau.ac.ir دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/baghaei-sarabi/fa

سهیلا

سهیلا بهرمندجوی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
سهیلا بهرمندجوی
مربی -
sbahremand@ymail.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/bahrehmandjooy/fa

صفیه بهزادی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
صفیه بهزادی
استادیار -
safabehzadi@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/behzadi/fa

زهره

زهره پوستین چی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
زهره پوستین چی
استادیار -
Z_poustinchi@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/poustinchi/fa

مهرداد

مهرداد ثابت

دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهرداد ثابت
استادیار دکترای تخصصی
mehrdadasabet@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sabet/fa

گوگل اسکالر

مهرنوش جعفری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهرنوش جعفری
مربی -
mehr_g134@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/m-jafari/fa

شیرین

شیرین حسین زاده گلسری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
شیرین حسین زاده گلسری
مربی -
hosseinzade_gholsari@yhoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hosseinzadeh-golsari/fa

حمیدرضا حسین شاهی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حمیدرضا حسین شاهی
مربی -
hoseynshahi_hamidreza@yahoo.co دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hosseinshahi/fa

مهدی خدادادی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهدی خدادادی
مربی -
mehdi_khodadadi1968@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/khodadadi/fa