نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۶ مورد.

افسون آذین

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

فرناز

فرناز ارفعی زاده

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

فاطمه

فاطمه امامی

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

مریم

مریم امیرارجمند

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

شهین

شهین اوجاق علیزاده

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

محمدنوید بازرگان

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

زهرا

زهرا بردباری

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

داوود

داوود بهروز

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

ویزایالتچومی

ویزایالتچومی پالین روسلین

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

پرنوش

پرنوش پژوهش

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

ماهپاره

ماهپاره پوراحمدی

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

سهیلا

سهیلا پیرهادی تواندشتی

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

علی

علی جهان پولاد

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

فاطمه

فاطمه حاجی سیدابوالقاسم

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

الهه

الهه حاجیها

استادیار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

مهرناز

مهرناز حالتی

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

یعقوب

یعقوب خوشرفتار

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

سیدشهاب الدین

سیدشهاب الدین ساداتی

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه