نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۵ مورد.

افسون آذین

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
افسون آذین
مربی -
azin@riau.ac.ir دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/azin/fa

فرناز

فرناز ارفعی زاده

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فرناز ارفعی زاده
استادیار -
farnaz_arfaei@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/arfaeizadeh/fa

فاطمه

فاطمه امامی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فاطمه امامی
استادیار -
emami@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/emami/fa

مریم

مریم امیرارجمند

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
مریم امیرارجمند
استادیار -
amir_arjmand_maryam@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/amirarjmand/fa

شهین

شهین اوجاق علیزاده

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
شهین اوجاق علیزاده
استادیار -
ojaghalhzade@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/ojaghalizadeh/fa

زهرا

زهرا بردباری

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
زهرا بردباری
استادیار -
fbordbari@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/bordbari/fa

داوود

داوود بهروز

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
داوود بهروز
مربی -
bahrouz_davoud@roudeniau.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/behrouz/fa

ویزایالتچومی

ویزایالتچومی پالین روسلین

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
ویزایالتچومی پالین روسلین
استادیار -
paliroslin_risayaltech@roudehe دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/paulin-roslin/fa

پرنوش

پرنوش پژوهش

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
پرنوش پژوهش
استادیار -
Pajuoheshp@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/pajouhesh/fa

ماهپاره

ماهپاره پوراحمدی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
ماهپاره پوراحمدی
استادیار -
Pourahmadi@riau.ac.ir دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/poorahmadi/fa

سهیلا

سهیلا پیرهادی تواندشتی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سهیلا پیرهادی تواندشتی
مربی -
pirhadi_toandishi_soheyla@roud دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/pirhadi-tavandashti/fa

علی

علی جهان پولاد

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
علی جهان پولاد
مربی -
jahan poolad@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/jahanpoulad/fa

فاطمه

فاطمه حاجی سیدابوالقاسم

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فاطمه حاجی سیدابوالقاسم
مربی -
fateme_hajasa@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajiseyed-abolghasem/fa

الهه

الهه حاجیها

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
الهه حاجیها
استادیار -
hajiha@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajiha/fa

مهرناز

مهرناز حالتی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
مهرناز حالتی
مربی -
Mehrnaz halati1354@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/halati/fa

یعقوب

یعقوب خوشرفتار

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
یعقوب خوشرفتار
مربی -
hkoshraftar_yaghoob@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/khoshraftar/fa

سیدشهاب الدین

سیدشهاب الدین ساداتی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سیدشهاب الدین ساداتی
مربی -
sh.sadati@riau.ac.ir دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sadati/fa

سپیده

سپیده سپهری

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سپیده سپهری
استادیار -
sabooye_teshne00@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/sepehri/fa