فیلتر شده بر اساس : دانشکده کشاورزی و علوم پایه
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۸۳ مورد.
آرزو

آرزو آذری

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آرزو آذری
مربی -
azari@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/a-azari/fa

بیتا آزادبخت

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
بیتا آزادبخت
مربی -
Bita_Azadbakht@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/azadbakht/fa

احسان

احسان احسانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
احسان احسانی
مربی -
ee_ehsan@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/ehsani/fa

فردین اسمعیل نیا

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فردین اسمعیل نیا
مربی -
fesmaeilnia@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/esmaeelnia/fa

حامد افشاری

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حامد افشاری
استادیار -
afshari_hamed@roudeniau.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/afshari/fa

بهزاد بابازاده درجزی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
بهزاد بابازاده درجزی
استادیار -
babazadeh.B@Gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/babazadeh-darjazi/fa

علی اصغر

علی اصغر باقری کشتلی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
علی اصغر باقری کشتلی
استادیار -
alibio81@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/bagheri-kashtali/fa

مهدی

مهدی باقی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مهدی باقی
استادیار -
baghi35@yahoo.de دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/baghi/fa

آزیتا

آزیتا بهبهانی نیا

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آزیتا بهبهانی نیا
استادیار -
azitabehbahani@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/behbahaninia/fa

آرمان بیت اللهی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آرمان بیت اللهی
استادیار -
arman.beitollahi@Gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/beitollahi/fa

سیاوش پیرزاده نهوجی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سیاوش پیرزاده نهوجی
مربی -
si_pirzad@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/pirzadeh-nahouji/fa

مریم تیموری

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم تیموری
استادیار دکترای تخصصی
nazaninteimori@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/teimouri/fa

مریم

مریم تیموریان سفیده خوان

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم تیموریان سفیده خوان
استادیار -
teimourian.m@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/teimourian-sefidehkhan/fa

حسین

حسین جدی مزرعه

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حسین جدی مزرعه
استادیار -
h_jeddim@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/jeddi-mazrae/fa

محمد

محمد چلاجور

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمد چلاجور
استادیار -
chala mohamad@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/chalajour/fa

علی چیتگر

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
علی چیتگر
استادیار -
dr.ali.chitgar@gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/chitgar/fa

شادی حاج رسولیها

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شادی حاج رسولیها
مربی -
sh.hajrasouliha@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajrasouliha/fa

محمدرضا

محمدرضا حاج سیدهادی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمدرضا حاج سیدهادی
دانشیار -
mohamadreza1@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/haj-seyedhadi/fa