نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
محسن

محسن آدابی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محسن آدابی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/adabi/fa

سیدتقی آذرخش

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
سیدتقی آذرخش
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/azarakhsh/fa

آرزو

آرزو آذری

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آرزو آذری
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

افسون آذین

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
افسون آذین
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/azin/fa

کیومرث

کیومرث آریا

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
کیومرث آریا
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/aria/fa

ساسان

ساسان آزاد

دانشکده فنی و مهندسی
ساسان آزاد
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/azad/fa

بیتا آزادبخت

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
بیتا آزادبخت
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/azadbakht/fa

امید

امید آقا لطیفی

دانشکده فنی و مهندسی
امید آقا لطیفی
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/aghalatifi/fa

حبیب الله آقابخشی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حبیب الله آقابخشی
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/aghabakhshi/fa

خدیجه

خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
خدیجه ابوالمعالی الحسینی
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/abolmaali/fa

احسان

احسان احسانی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
احسان احسانی
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/ehsani/fa

حسن

حسن احمدی

دانشکده فنی و مهندسی
حسن احمدی
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/ahmadi/fa

یداله

یداله احمدی دیسفانی

دکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماری
یداله احمدی دیسفانی دکترای تخصصی
- دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/ahmadi-disfani/fa

فرناز

فرناز ارفعی زاده

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فرناز ارفعی زاده
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/arfaeizadeh/fa

بهاره

بهاره اریس

دانشکده هنر و معماری
بهاره اریس
دانشکده هنر و معماری
-

مهدی اسلامی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهدی اسلامی
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/eslami/fa

غزاله

غزاله اسلامی

دانشکده فنی و مهندسی
غزاله اسلامی
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/g-eslami/fa