نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۳۳۴ مورد.
الهه

الهه حاجیها

استادیار
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
الهه حاجیها
استادیار -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

http://faculty.riau.ac.ir/hajiha/fa

مهرناز

مهرناز حالتی

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
مهرناز حالتی
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

http://faculty.riau.ac.ir/halati/fa

شراره

شراره حبیبی

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
شراره حبیبی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/habibi/fa

مریم

مریم حبیبی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مریم حبیبی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/m-habibi/fa

طاهره حسومی

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
طاهره حسومی
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/hasoomi/fa

شیرین

شیرین حسین زاده گلسری

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
شیرین حسین زاده گلسری
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/hosseinzadeh-golsari/fa

حمیدرضا حسین شاهی

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
حمیدرضا حسین شاهی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/hosseinshahi/fa

منصوره

منصوره حسینی

استادیار
گروه معارف
منصوره حسینی
استادیار -
- گروه معارف

http://faculty.riau.ac.ir/hosseini/fa

مسعود

مسعود حقیقی

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
مسعود حقیقی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/haghighi/fa

سعید حقیقی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سعید حقیقی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/s-haghighi/fa

فریبا

فریبا حنیفی

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
فریبا حنیفی
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/hanifi/fa

پیام

پیام حیدری

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
پیام حیدری
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/heidari/fa

علی خاتمی

مربی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علی خاتمی
مربی -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/khatami/fa

پرستو

پرستو خادمی آستانه

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
پرستو خادمی آستانه
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/khademi-astaneh/fa

رقیه

رقیه خاقانی

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
رقیه خاقانی
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

http://faculty.riau.ac.ir/khaghani/fa

رضا خاکپور

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
رضا خاکپور
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

http://faculty.riau.ac.ir/khakpour/fa

امید

امید خبیری

استادیار
دانشکده هنر و معماری
امید خبیری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/khabiri/fa

مهدی خدادادی

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهدی خدادادی
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

http://faculty.riau.ac.ir/khodadadi/fa