فیلتر شده بر اساس : دانشکده هنر و معماری
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۱ مورد.
یداله

یداله احمدی دیسفانی

استادیار
دانشکده هنر و معماری
یداله احمدی دیسفانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/ahmadi-disfani/fa

بهاره

بهاره اریس

مربی
دانشکده هنر و معماری
بهاره اریس
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/eris/fa

شهاب

شهاب ایلکا

مربی
دانشکده هنر و معماری
شهاب ایلکا
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/shahab-ilka/fa

شاهین

شاهین ایلکا

مربی
دانشکده هنر و معماری
شاهین ایلکا
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/shahin-ilka/fa

علیرضا

علیرضا تقدیری

استادیار
دانشکده هنر و معماری
علیرضا تقدیری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/taghdiri/fa

مسعود

مسعود جعفری

استادیار
دانشکده هنر و معماری
مسعود جعفری
استادیار -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/jafari/fa

امید

امید خبیری

استادیار
دانشکده هنر و معماری
امید خبیری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/khabiri/fa

مینا

مینا خندان

مربی
دانشکده هنر و معماری
مینا خندان
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/khandan/fa

سیدعبدالهادی

سیدعبدالهادی شبیری نژاد

استادیار
دانشکده هنر و معماری
سیدعبدالهادی شبیری نژاد
استادیار -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/shobeirinejad/fa

کاوه

کاوه شکوهی دهکردی

استادیار
دانشکده هنر و معماری
کاوه شکوهی دهکردی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/shokoohi-dehkordi/fa

Google Scholar
حسن

حسن شیخی

مربی
دانشکده هنر و معماری
حسن شیخی
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/sheikhi/fa

ندا

ندا ضیابخش

استادیار
دانشکده هنر و معماری
ندا ضیابخش
استادیار -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/ziabakhsh/fa

سید حسام الدین

سید حسام الدین طبیبیان

مربی
دانشکده هنر و معماری
سید حسام الدین طبیبیان
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/tabibian/fa

هانیه

هانیه فدائی تمیجانی

استادیار
دانشکده هنر و معماری
هانیه فدائی تمیجانی
استادیار -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/fadaee-tamijani/fa

سید ادریس

سید ادریس مستقیم

مربی
دانشکده هنر و معماری
سید ادریس مستقیم
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/mostaghim/fa

میرمازیار

میرمازیار مسرت

مربی
دانشکده هنر و معماری
میرمازیار مسرت
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/masarrat/fa

غلامرضا

غلامرضا مقصودی

مربی
دانشکده هنر و معماری
غلامرضا مقصودی
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/maghsoudi/fa

مینا

مینا موهبتی

مربی
دانشکده هنر و معماری
مینا موهبتی
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/mouhebati/fa