فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۳۷ تا ۵۳ مورد از کل ۵۳ مورد.
سعید

سعید عطابخش

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
سعید عطابخش
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/atabakhsh/fa

محمدهادی

محمدهادی علی زاده الیزئی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمدهادی علی زاده الیزئی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/alizadeh-elizei/fa

محمد رضا

محمد رضا غلام زاده

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
محمد رضا غلام زاده
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/gholamzadeh/fa

زهرا

زهرا فرهمند فر

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
زهرا فرهمند فر
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/farahmandfar/fa

محمد

محمد قدیمی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمد قدیمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/ghadimi/fa

مهدی کرامت پور

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مهدی کرامت پور
مربی دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/keramatpour/fa

Google Scholar
روزبه

روزبه کریمی یزدی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
روزبه کریمی یزدی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/karimi-yazdi/fa

مهران

مهران کمپانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مهران کمپانی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/company/fa

امیرهمایون

امیرهمایون کوثریه

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
امیرهمایون کوثریه
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/kosarieh/fa

غلامرضا

غلامرضا لگزیان

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
غلامرضا لگزیان
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/legzian/fa

مونا

مونا مرادی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
مونا مرادی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/moradi/fa

Google Scholar

نرگس مرعشی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
نرگس مرعشی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/marashi/fa

کامیار

کامیار مهران ضمیر

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
کامیار مهران ضمیر
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/mehranzamir/fa

حمید رضا

حمید رضا میرزایی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
حمید رضا میرزایی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/h-mirzaei/fa

محسن

محسن نازک تبار

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محسن نازک تبار
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/nazoktabar/fa

Google Scholar
هادی

هادی نصیری وطن

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
هادی نصیری وطن
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/nasiri-vatan/fa

امیر

امیر نهاوندی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
امیر نهاوندی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.riau.ac.ir/nahavandi/fa