نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۷۴ مورد.
محسن

محسن آدابی

Assistant Professor

دانشکده فنی و مهندسی

سیدتقی آذرخش

مربی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

آرزو

آرزو آذری

مربی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

افسون آذین

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

کیومرث

کیومرث آریا

Assistant Professor

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

ساسان

ساسان آزاد

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

بیتا آزادبخت

مربی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

فاطمه

فاطمه آشتیانی مقدم

مربی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

امید

امید آقا لطیفی

مربی

دانشکده فنی و مهندسی

حبیب الله آقابخشی

Associate Professor

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

خدیجه

خدیجه ابوالمعالی الحسینی

Associate Professor

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

احسان

احسان احسانی

مربی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه

محمدحسین احمدزاده فرد

مربی

گروه معارف

حسن

حسن احمدی

Assistant Professor

دانشکده فنی و مهندسی

یداله

یداله احمدی دیسفانی

Assistant Professor

دانشکده هنر و معماری

فرناز

فرناز ارفعی زاده

Assistant Professor

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

بهاره اریس

مربی

دانشکده هنر و معماری

مهدی اسلامی

Assistant Professor

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی