بهاره اریس

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)معماریدانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)شهرسازی/طراحی شهریدانشگاه علم و صنعت ایران