فاطمه امامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات تهران

سوابق اجرایی

زبان و ادبیات فارسی