ابراهیم اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) حقوق عمومی دانشگاه شهیدبهشتی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)حقوق بین المللدانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

-همکاری باسازمان ملل متحد وشرکت درسمینار های آموزشی UN راجع به مباحث حمایت ازحقوق اطفال وزنان وزندانیان وجرایم سازمان یافته کیفری بین المللی نظیر جرایم سایبری و...

- همکاری با معاونت حقوقی قوه قضاییه درتدوین لوایح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری وقانون مجازات

اسلامی وتعزیرات

عضو پژوهشگاه قوه قضاییه درزمینه مطالعات حقوق بشر وحقوق بین الملل

عضو اداره کل  تدوین متون آموزشی قضات   درمعاونت آموزشی قوه قضاییه