راضیه دیباجی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) فقه و مبانی حقوقدانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال 
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) فقه و مبانی حقوقدانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال 

سوابق اجرایی