هدیه دیباه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زیست شناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) زیست شناسی گیاهی-سلولی تکوینی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)زیست شناسی گیاهی-سلولی تکوینیدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

زیست شناسی گیاهی