احسان درویشان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی عمران - عمراندانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی عمران - زلزلهدانشگاه علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی عمران - زلزلهدانشگاه علم و صنعت ایران