تورج دانشور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)  مهندسی شهرسازیدانشگاه تهران 
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی شهرسازی و برنامه ریزی منطقه ایAmerivan University of AUHS

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

سمپوزیوم شهر سازی

باشگاه نخست وزیری

1356

طرحهای شهری منطقه ای

عضو پنل

ملی

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

جامعه مهندسان شهر ساز

جامعه مشاوران

انجمن مهندسین ایران

موسسه مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران

انجمن شهر سازان امریکا

موسسه بین المللی تحقیقات صنعتی ا لما ن