مریم دادگر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) خاکشناسی تبریز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) خاکشناسی- ارزیابی تناسب اراضی علوم تحقیقات
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)خاکشناسی- ارزیابی تناسب اراضیعلوم تحقیقات

سوابق اجرایی

خاکشناسی

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • آشنایی مقدماتی با GIS و کاربرد آن
 • کاربرد GIS پیشرفته
 • شناسایی و تهیه نقشه
 • کارتوگرافی
 • زبان تخصصی
 • باغ آرایی
 • فیزیک خاک
 • ارزیابی اراضی (نظری وعملی)
 • طبقه بندی و تغییر استعداد اراضی(نظری وعملی)
 • خاکشناسی عمومی (نظری وعملی)
 • رابطه آب ،خاک و گیاه (عملی)
 • خاکشناسی خصوصی(عملی)
 • خاکشناسی عمومی در دانشگاه پیام نور رودهن و پیام نور دماوند
 • گیاه شناسی در موسسه دوره های فراگیر پیام نور
 • مکانیزاسیون کشاورزی
 • ماشین های کشاورزی
 • بیولوژی خاک
 • آشنایی مقدماتی با GIS و کاربرد آن
 • کاربرد GIS پیشرفته
 • شناسایی و تهیه نقشه
 • کارتوگرافی
 • زبان تخصصی
 • باغ آرایی
 • فیزیک خاک
 • ارزیابی اراضی (نظری وعملی)
 • طبقه بندی و تغییر استعداد اراضی(نظری وعملی)
 • خاکشناسی عمومی (نظری وعملی)
 • رابطه آب ،خاک و گیاه (عملی)
 • خاکشناسی خصوصی(عملی)
 • خاکشناسی عمومی در دانشگاه پیام نور رودهن و پیام نور دماوند
 • گیاه شناسی در موسسه دوره های فراگیر پیام نور
 • مکانیزاسیون کشاورزی
 • ماشین های کشاورزی
 • بیولوژی خاک

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1